Privacy policy (AVG)


Privacyverklaring Koor Experience
Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Daarom verwerken en beveiligen wij persoonlijke gegevens zorgvuldig.
Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving eisen waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het bieden van de mogelijkheid tot het beoefenen van zang in verenigingsverband.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uzelf worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden om te verwerken. Het bestuur van Koor Experience zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan genoemd in de doeleinden van verwerking.

Lidmaatschapsformulier
Bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:
• voornaam
• achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• bankrekeningnummer

Zo snel mogelijk nadat u zich heeft uitgeschreven als lid van Koor Experience worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
• Ledenadministratie door het bestuur of de administrateur voor registratie van lidmaatschap en betaling van contributie na aanmelding als lid van Koor Experience;
• Een ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, stemgroep en startdatum lidmaatschap. Deze wordt uitsluitend via een besloten deel van de website gedeeld met de andere leden om contact met elkaar op te kunnen op te kunnen nemen en om e-mails te kunnen sturen die betrekking hebben op uw lidmaatschap, zoals informatie over repetities, uitvoeringen en overig bijeenkomsten die betrekking hebben op Koor Experience.

Website
Wij verwerken op onze openbare website geen persoonsgegevens, omdat hierop geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruikt zij geen social media plugins waar persoonsgegevens worden weergegeven.

 


Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen
De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
• Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• Geheimhouding door alle personen die namens de vereniging kennis kunnen nemen van de gegevens;
• Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Bestuur en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Foto-, film- en geluidsopnames
Voor promotiedoeleinden en als oefenmateriaal worden foto-, film- en geluidsopnames gemaakt. Op de website en op social media worden deze gepubliceerd zonder verwijzing naar persoonsgegevens, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven, of (bij social media) het “delen” betreft van een “post” van een derde, of als het opnames van een derde betreft en beeldrecht vermeld moet worden.
Film- en geluidsopnames bestemd als oefenmateriaal komen uitsluitend op de besloten pagina’s van de website. Foto’s van besloten bijeenkomsten zoals koorfeestjes komen ook uitsluitend op de besloten pagina’s van de website. Groepsfoto’s kunnen altijd en overal gepubliceerd worden. Persoonlijke foto’s (close-up) of van een groep kleiner of gelijk aan vijf personen worden alleen gepubliceerd na toestemming van de geportretteerden.
Foto-, film- en geluidsopnames kunnen door Experience voor onbepaalde tijd bewaard worden. Opnames in welke vorm dan ook gemaakt en gepubliceerd door derden, hebben wij geen invloed op en zijn dan ook niet voor onze verantwoordelijkheid.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan verwijzen wij u naar de contactpagina op deze website.